top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HW OUTDOOR APRIL 2019


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.         Activiteiten: alle programma 's en evenementen welke door HW Outdoor worden georganiseerd of aangeboden, daaronder mede begrepen sportieve recreatievormen, aanvullende diensten, het bieden van faciliteiten of ter beschikking stellen van materialen door HW Outdoor ten behoeve van de opdrachtgever en/of deelnemers.

b.         Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derde(n) een overeenkomst sluit met HW Outdoor of anderszins gebruik maakt van de diensten of activiteiten van HW Outdoor.

c.         Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt dan wel zou deelnemen aan of gebruik maakt dan wel gebruik zou maken van een activiteit of evenement van HW Outdoor.

d.         Vertegenwoordiger van HW Outdoor: degene die uit naam van HW Outdoor optreedt bij een activiteit of evenement, daaronder mede begrepen instructeurs en/of (bege)leiders.

e.         Wederpartij: zowel Opdrachtgever als Deelnemer.

f.          Arrangement: door HW Outdoor bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs) accommodatie(s), de verkoop van voedsel en consumpties, het geven van instructies en het (laten) begeleiden van ( delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door de vertegenwoordiger van HW Outdoor worden begeleid.

g. Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van een arrangement, activiteit of dienst die door HW Outdoor geleverd wordt of zou worden, de premie en poliskosten voor eventuele verzekeringen.


Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

1.         Deze voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen HW Outdoor en een Wederpartij waarop HW Outdoor deze voorwaarden van toepassing heeft  verklaard, tenzij bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.         Deze voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van de door HW Outdoor voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden zoals toeleveranciers, personeelsleden en hulppersonen.

3.         De Wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met HW Outdoor, het feitelijk deelnemen aan een activiteit of evenement, het gebruiken van door HW Outdoor beschikbaar gestelde materialen dan wel het betalen van (een deel van) een verschuldigd bedrag.

4.         Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 3 Offertes & Aanbiedingen

1.         Iedere offerte of aanbieding van HW Outdoor is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan Opdrachtgever om een overeenkomst met HW Outdoor aan te gaan.

2.         HW Outdoor kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.         Een samengestelde prijsopgave verplicht HW Outdoor niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.         De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij een bedrag inclusief btw is genoemd alsmede andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf- , verzend- en administratie kosten, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1.         De overeenkomst komt pas tot stand doordat HW Outdoor en de Opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk hebben vastgelegd.

2.         Aanmelding en/of bevestiging voor een door HW Outdoor georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk. Men kan zich zowel telefonisch als via internet voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Wanneer bevestiging per telefoon of via internet plaatsvindt, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de overeenkomst.

3.         Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen zowel mondeling als digitaal worden overeengekomen, doch gelden pas als deze schriftelijk of digitaal door HW Outdoor zijn bevestigd of er een nieuw contract wordt ondertekend.

4.         Degene die namens of voor een ander een overeenkomst aangaat met HW Outdoor, Deelnemers daaronder  begrepen,  is  jegens  HW Outdoor hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

5.         De Opdrachtgever en Deelnemers zijn verplicht op eerste verzoek van of namens HW Outdoor een geldig identificatiebewijs of andere eventueel voor de activiteit of evenement benodigde documenten, daaronder mede begrepen een geldig rijbewijs, te tonen.

6.         Degene die namens de Wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de Opdrachtgever en alle Deelnemers gemachtigd te zijn.


Artikel 5 Wetenschap van risico

1.         Opdrachtgever en/of Deelnemer, die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of telefonisch dan wel via internet heeft bevestigd) is gehouden alle mogelijk relevante medische/psychische/conditionele beperkingen van de Deelnemers voor wie de overeenkomst is/wordt gesloten, schriftelijk aan HW Outdoor door te geven.


2. Behoudens voorafgaand andersluidend schriftelijk bericht, worden alle Deelnemers geacht wat betreft gezondheid, conditie en vaardigheid in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf, anderen en de omgeving in gevaar te brengen.


Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

l.          HW Outdoor mag de overeenkomst wijzigen wegens gewichtige, aan de Wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.

2.         Het arrangement of de activiteit gaat in principe ook bij slecht weer door, tenzij hierover schriftelijk iets anders is overeengekomen. HW Outdoor zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Eventuele binnenactiviteiten vinden in ieder geval doorgang.

3.         De uitvoering van het overeengekomen is afhankelijk van de plaatselijke (weers)omstandigheden, waterstanden, enz.            Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door HW Outdoor zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een vertegenwoordiger van HW Outdoor heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen of af te breken indien de situatie dit vereist.

4.         HW Outdoor mag tot vijf dagen voor de aanvang van de activiteit de prijs hiervan verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen.

5.         De Opdrachtgever kan tot 8 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen, daaronder mede begrepen het verminderen van het aantal deelnemers. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst lager is dan de oorspronkelijke overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

6.         Bij wijziging van arrangementsdatum door opdrachtgever houdt HW Outdoor zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de arrangementsprijs, met een minimum van € 50,00 exclusief btw.

7.         Indien de door HW Outdoor ter beschikking gestelde materialen niet op het afgesproken tijdstip in goede staat worden geretourneerd, is HW Outdoor gerechtigd om de overeengekomen periodieke vergoeding in rekening te brengen, totdat de materialen ingeleverd/gerepareerd/ vervangen zijn.

8.         Gebruik van minder dan de geoffreerde hoeveelheid materialen/consumpties geeft geen recht op creditering. Indien op de huurdatum meer Deelnemers deelnemen en/of meer Materialen worden gebruikt/consumpties worden verbruikt, zal dit als meerwerk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 7 Schade

1.         De Opdrachtgever en de Deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door Deelnemers of derden die Deelnemers vergezellen, voor zover die schade niet direct op de dader(s) zelf is te verhalen.

2.         Wanneer een Deelnemer overlast bezorgt, onder invloed van drank of drugs verkeert, de namens HW Outdoor gegeven aanwijzingen niet stipt opvolgt of de relatie tussen HW Outdoor en de eigenaar van de locatie/de leverancier/derden schaadt, kan de betreffende Deelnemer van (verdere) deelname worden uitgesloten.

3.         Degene die de activiteit boekt namens andere Deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van degenen die hij als Deelnemer aanmeldt.

4.         Indien aan een Deelnemer ter beschikking gesteld materiaal beschadigd wordt ingeleverd, is Deelnemer de daadwerkelijke herstelkosten dan wel de vervangingskosten verschuldigd te vermeerderen met een bedrag van € 50,- administratie en behandelingskosten.


Artikel 8 Gedrag Deelnemers

1.         De Deelnemers zijn verplicht voorafgaand aan, gedurende en na afloop van het programma de aanwijzingen van de leiding (van zowel HW Outdoor als door HW Outdoor ingeschakelde derden) op te volgen, wanneer deze aanwijzingen wenselijk zijn voor een goede en veilige voortgang van de activiteit.

2.         Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een Deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze gevaar, hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de Deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten, zonder tot korting of restitutie gerechtigd te zijn.

3.         Deelnemers dienen afval op te ruimen en de locaties met respect te behandelen.

4.         Het is Deelnemers niet toegestaan zich buiten de aangegeven routes, op eilandjes, nabij stuwen/sluizen of op open water te begeven.

5.         Deelnemers wordt aangeraden gehouden gebruik te maken van de door HW Outdoor aangeboden zwemvesten en waterdichte tonnetjes.

6.         Andere vaartuigen hebben te allen tijde voorrang.

7.         Ouders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op minderjarige kinderen.

8.         Op de openbare weg en de door HW Outdoor gebruikte locaties dienen Deelnemers zich aan de gebruikelijke verkeersregels te houden.


Artikel 9 Betaling

1.         Betaling vindt plaats op een door HW Outdoor opgegeven rekeningnummer of op een andere door HW Outdoor aangegeven wijze.

2.         Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen

14 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement, dan dient volledige betaling van het factuurbedrag uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de overeenkomst ter plaatse tot stand komt dient het factuurbedrag bij aanvang van de activiteit of het evenement volledige betaald te worden.

3.         HW Outdoor heeft het recht een aanbetaling vóór een nader door HW Outdoor aan te geven datum te verlangen.

4.         Indien de opdrachtgever niet binnen de opgegeven termijn dan wel vóór de opgegeven datum betaalt, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand;

5.         HW Outdoor is in geval van verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel volledige nakoming te vorderen.

6.         Variabele kosten, zoals (extra) consumpties, (extra) catering, (extra) vervoerskosten dienen contant te worden betaald dan wel worden als meerkosten in rekening gebracht.


Artikel 10 Annulering

1.         De Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een reis- en annuleringsverzekering.

2.         Annulering door de Wederpartij dient te allen tijde schriftelijk en aangetekend te geschieden. De eerste werkdag na datum poststempel/bezorging e-mail wordt gehanteerd voor berekening van de annuleringstermijn.

3.         Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere Opdrachtgever c.q. Deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering door Wederpartij zal HW Outdoor de volgende kosten in rekening brengen:

a.         bij annulering tot 4 weken (28 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 35 % van de totale arrangementssom;

b.         bij annulering vanaf 4 weken (28ste dag inclusief) tot 1 week (7 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 85% van de totale arrangementssom;

c.         bij annulering binnen l week (7de dag inclusief) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 90% van de arrangementssom.

4.         Ingeval Deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig zijn bij aanvang van de activiteit of het evenement, dan wel voortijdig vertrekken, blijft de opdrachtgever 100% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd.

5.         HW Outdoor behoudt zich het recht voor om overeenkomsten eenzijdig te annuleren zonder dat HW Outdoor zich op enigerlei wijze verplicht tot iets anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.


Artikel 11 Risico en aansprakelijkheid

1.         Deelname aan/aanwezigheid bij activiteiten of evenementen alsmede het gebruik van door HW Outdoor beschikbaar gestelde materialen/verblijf op de door HW Outdoor gebruikte locaties is volledig voor eigen risico van de Wederpartij.

2.         Behoudens in geval van opzet of grove schuld van HW Outdoor zelf, is HW Outdoor niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever of deelnemer lijdt en als gevolg van de (niet) uitvoering van de overeenkomst, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

3.         HW Outdoor kan hoogstens voor de directe schade worden aangesproken. Voor indirecte schade/gevolgschade is zij nimmer aansprakelijk. De aansprakelijkheid van HW Outdoor is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de door HW Outdoor gesloten (bedrijfs) aansprakelijkheidsverzekering feitelijk wordt uitbetaald, met een maximum van driemaal het factuurbedrag.

4.         HW Outdoor is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallen-, of andere verzekering van Opdrachtgever of Deelnemers.

5.         HW Outdoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/ of letsel ontstaan tijdens een activiteit waarbij een of meerdere deelnemers alcohol, drugs of andere verdovende middelen hebben genuttigd voorafgaand aan/tijdens een activiteit. Toestemming van HW Outdoor om alcohol, drugs of andere verdovende middelen te nuttigen voorafgaand en/of tijdens een activiteit betekent geenszins dat HW Outdoor daarvoor aansprakelijk aanvaardt.

6.         HW Outdoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade/letsel ontstaan of verergerd door het niet opvolgen van regels en instructies en het doen en laten in strijd met hetgeen maatschappelijk aanvaard is.


Artikel 12 Klachten

1.         Klachten met betrekking tot de door HW Outdoor georganiseerde activiteiten dienen op straffe van verval binnen 5 werkdagen na afloop van de activiteiten c.q. het programma schriftelijk per aangetekende post bij HW Outdoor te worden ingediend.

2.         Het indienen van klachten schort de betalingsverplichting van facturen niet op.


Artikel 13 Afbeeldingen

1.         HW Outdoor is gerechtigd om van Deelnemers foto- en videoafbeeldingen te (laten) maken en die te (laten) gebruiken voor promotiedoeleinden, tenzij een Deelnemer uiterlijk binnen vijf werkdagen na afloop van een Activiteit daar schriftelijk bezwaar tegen heeft gemaakt.


Artikel 14 Toepasselijk recht & geschillen

1.         Op iedere overeenkomst tussen HW Outdoor en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

2.         De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

Algemene voorwaarden: Text
bottom of page