Algemene voorwaarde

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden van HW Outdoor, gevestigd te Strijensas.
1. Definities
1.1 Verhuurder: Het bedrijf HW Outdoor gevestigd te Strijensas, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 60702826.
1.2 Huurder: De natuurlijke of rechtspersoon die voor zichzelf of ten behoeve van één of meerdere andere (rechts)personen de overeenkomst sluit.
1.3 Materiaal: Al het door de Verhuurder beschikbaar gestelde materiaal.
1.4 Activiteiten: HW Outdoor verhuurt Materiaal ten behoeve van het uitvoeren van verschillende actieve buiten-belevingen, de Activiteiten.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Verhuurder zich verbindt om Huurder tegen betaling voor een nader te bepalen huurperiode Materiaal ter beschikking te stellen.
1.6 Deelnemer(s): Deelnemer(s) aan de Activiteiten van HW Outdoor, op uitnodiging van Huurder, eventueel werkzaam bij Huurder of op enige andere wijze geassocieerd met Huurder vallen onder de verantwoordelijkheid van de Huurder.
2. Algemene bepalingen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten met Verhuurder tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Door ondertekening van de overeenkomst of opdracht (-bevestiging), derhalve het plaatsen van een opdracht, verklaart Huurder c.q. Deelnemer(s) bekend te zijn met deze voorwaarden en ermee akkoord te gaan.
2.3 De Verhuurder heeft het recht om bij wangedrag van de Huurder en/of Deelnemers de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder restitutie van betaalde huur.
3. Overeenkomst
3.1 Voorafgaand aan de huurperiode dient de Overeenkomst te worden ingevuld en ondertekend.
3.2 De Huurder kan worden gevraagd zich te legitimeren middels een wettig erkend en geldig legitimatiebewijs.
3.3 De Verhuurder behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de Huurder te kunnen weigeren.
3.4 Offertes c.q. aanbiedingen van de Verhuurder zijn vrijblijvend en herroepbaar totdat offerte c.q. aanbieding schriftelijk is bevestigd door beide partijen.
4. Verplichting van Verhuurder Bij de aanvang van de huurperiode stelt de Verhuurder het Materiaal voor de afgesproken periode ter beschikking aan de Huurder. Verhuurder draagt er zorg voor dat het Materiaal geschikt is voor het voorgenomen gebruik.
5. Verplichting van Huurder
5.1 Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van Verhuurder en diens personeel.
5.2 Huurder garandeert in staat te zijn tot en over voldoende vaardigheden te beschikken om op een zorgzame en veilige wijze gebruikt te maken van het Materiaal.
5.3 Huurder dient er zorg voor te dragen dat de Deelnemers zich tijdens de Activiteiten behoorlijk gedragen en dat er geen schade wordt aangebracht aan Materiaal, natuur en omgeving.
5.4 Huurder garandeert voorts dat de door hem geselecteerde Deelnemers in staat zijn om te zwemmen (in geval van Activiteiten op en rond het water). Huurder dient fysieke beperkingen van hemzelf en Deelnemers, die van invloed kunnen zijn op het veilig laten verlopen van een Activiteit, voorafgaand aan het gebruik daarvan aan Verhuurder te melden.
5.5 Huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed Huurder te verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan Huurder ter hand gestelde gebruiksvoorschriften in acht genomen dienen te worden.
5.6 Huurder zal de Activiteiten uitvoeren met inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving.
5.7 Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en op de openbare weg alsmede voor de omwonenden.
5.8 Huurder dient het Materiaal in gelijke staat als bij inontvangstneming aan de Verhuurder te retourneren binnen de overeengekomen huurperiode. Huurder is verplicht elke schade en/of gebrek aan het gehuurde te melden bij de Verhuurder.
5.9 In geval van calamiteiten dient Huurder zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met Verhuurder. Het is Huurder verboden om, zonder daartoe uitdrukkelijk verkregen toestemming van Verhuurder, zelf reparaties aan het Materiaal te verrichten of deze door derden te laten verrichten.
5.10 Het is verboden om onder invloed van drank en/ of drugs gebruik van het Materiaal te maken.
6. Regels en veiligheid
6.1 Voor de Activiteiten op en rond het water gelden de volgende regels:
a. Het gehuurde Materiaal mag uitsluitend gebruikt worden op de door de Verhuurder vrijgegeven routes. Afwijken van de routes is niet toegestaan. In verband met de veiligheid van Huurder en Deelnemers is het absoluut verboden te varen op het open water van het Hollands Diep.
b. Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met mede gebruikers op het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes.
c. Het betreden van of varen bij een stuw en sluizen is verboden en levensgevaarlijk. c. Rondvaartboten, en andere vaartuigen hebben te allen tijde voorrang.
d. Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk en dienen toezicht te houden op minderjarige kinderen.
e. De Verhuurder biedt zwemvesten
7.4 Huurder is volledig aansprakelijk voor schade die hijzelf of Deelnemers van het door hem gehuurde Materiaal aan derden aanbrengen.
7.5 Het gebruik van Materiaal is geheel voor eigen risico van Huurder en Deelnemers, Verhuurder is niet aansprakelijk voor schades en/ of letsel - van welke aard dan ook- aan de zijde van Huurder, Deelnemer of derden.
7.6 Huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan of vermissing van gehuurd Materiaal. Reparatie- en/ of vervangingskosten zijn voor rekening van Huurder, waarbij per gebeurtenis minimaal €50,- is verschuldigd.
8. Reservering en betaling
8.1 Reserveren is wenselijk, het Materiaal en de Activiteiten worden aangeboden op basis van beschikbaarheid.
8.2 Het maken van reserveringen, om gebruik te maken van Materiaal dan wel deel te nemen aan Activiteiten, is mogelijk via internet of telefonisch. Reserveringen zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging door Verhuurder.
8.3 Indien Huurder een reservering plaatst voor gebruik van Materiaal op dezelfde dag krijgt hij van tevoren geen Overeenkomst toegestuurd, maar wordt deze ter plekke opgesteld. Betaling dient contant te gebeuren voorafgaand aan het gebruik van het Materiaal.
8.4 Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
8.5 Indien Verhuurder wordt genoodzaakt om op enig moment een incassoprocedure te starten om een onbetaalde factuur te innen, dan is Huurder alle bijkomende (incasso)kosten verschuldigd.
9. Annulering, overmacht en wijzigingen
9.1 Bij annulering van de Overeenkomst en/ of schriftelijk geaccepteerde offerte, door de Huurder ten gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.
9.2 Bij annulering binnen 24 uur voor de gereserveerde opdracht bedraagt de verschuldigde vergoeding 90% van het totale bedrag. Bij 1 tot 7 dagen voor de gereserveerde opdracht bedraagt de verschuldigde vergoeding 50% van het totale bedrag.
9.3 Alle Activiteiten zijn bij bijna alle weertypen uitvoerbaar. Mocht er sprake zijn van ‘gevaarlijke weersomstandigheden’ dan zal in overleg met de Huurder een alternatief besproken worden.
9.4 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade, extreem hoog of laag water, belemmeringen door derden, leveren de Verhuurder overmacht op, die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderen. Bij overmacht zal in overleg met de Huurder een alternatief besproken worden zonder dat de Huurder recht heeft op schadevergoeding van welke aard.
9.5 Wijziging van een bevestigde huurperiode is slechts mogelijk indien Huurder hiertoe voorafgaand een verzoek hiertoe doet aan Verhuurder.
9.6 Indiende Huurder op de geplande huurdatum minder Materiaal afneemt dan in de Overeenkomst of geaccepteerde offerte beschreven staat, dan is geen restitutie mogelijk.
9.7 Indien Huurder op de geplande huurdatum meer Materiaal afneemt dan in de Overeenkomst of geaccepteerde offerte beschreven staat, dan zal dit per factuur in rekening worden gebracht.
10. Fotografische of andere opnamen Tijdens het gebruik van het Materiaal of deelname aan Activiteiten is het mogelijk dat er door de Verhuurder of derden fotografische opnamen worden gemaakt voor promotie doeleinden. Bezwaar tegen publicatie dient binnen redelijke termijn schriftelijk te worden ingediend.

 

©2020 www.hwoutdoor.nl   Tel: 085-4017184 Email. info@hwoutdoor.nl

Algemene voorwaarden